skip to Main Content
coaching-breda

Privacy StatementHypnotherapie Verhoeven Hypnotherapie Verhoeven, gevestigd aan Kloosterlaan 138A 4811 EE te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Websitegegevens:
https:// www.hypnotherapie-verhoeven.nl

Cindy Verhoeven is de functionaris gegevensbescherming van Hypnotherapie Verhoeven zij is te bereiken via; info@hypnotherapie-verhoeven.nl en/of +31614493246

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hypnotherapie Verhoeven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze privacy statement heeft alleen betrekking op bovenstaande persoonsgegevens. 
In het kader van geheimhoudingsplicht spreekt het voor zich dat inhoudelijke informatie (denk aan; probleemstelling, levensloop) niet met derden worden gedeeld. 
Indien je casus wordt besproken tijdens intervisie of training dan gebeurd dit volledig anoniem. Indien het noodzakelijk is inhoudelijk overleg te plegen met derden (denk aan huisarts, specialist of verwijzer) dan wordt vooraf jouw toestemming gevraagd (zowel mondeling als schriftelijk)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hypnotherapie Verhoeven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (denk aan 
 belastingaangiften en administratie)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hypnotherapie Verhoeven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia – Bewaartermijn 10 jaar – Reden; her aanmelding
– IP Adres, activiteiten website, browser apparaat type – 
 Bewaartermijn 3 jaar – Reden; verbetering website

Delen van persoonsgegevens met derden

Hypnotherapie Verhoeven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hypnotherapie Verhoeven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hypnotherapie Verhoeven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnotherapie Verhoeven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hypnotherapie-verhoeven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hypnotherapie Verhoeven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hypnotherapie Verhoeven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hypnotherapie-verhoeven.nl

Back To Top